Potilas irti tupakasta jo tänään

LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Heikki Ekroos kertoo mitä on hyvä tupakasta vieroittaminen ja miten saadaan hyviä tuloksia. Kesto 1 min.

 

Terveydenhuollon henkilöstön tärkeä tehtävä on tunnistaa potilaan tupakointi ja nikotiiniriippuvuus.1 Potilasta tulee kehottaa lopettamaan tupakointi sekä auttaa ja kannustaa häntä vieroituksessa. Lääkärin rooli on erityisen tärkeä.1

Tupakoinnin lopettamiseen on olemassa tehokkaita vieroitushoitoja, jotka jopa 4-kertaistavat mahdollisuuden onnistua tupakoinnin lopettamisessa.1,2 Tupakasta vieroittautuminen vaatii usein monta yritystä. Tupakoinnin lopettaneet ovat yrittäneet lopettaa tupakoinnin keskimäärin 3-4 kertaa ennen pysyvää onnistumista.1 

Tupakasta vieroituksen perustoimenpiteet eivät ole aikaa vieviä: 1-10 min ”mini-interventio” on vaikuttavaa hoitoa.3,11 

Usein potilaat keskustelevat terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa muista asioista kuin tupakoinnistaan, minkä vuoksi varsinaiseen tupakointi-interventioon jää vain vähän aikaa.

Lääkärin lyhyilläkin viesteillä on suuri merkitys.1,3 Jos sinulla on vain 1-10 min aikaa1,3,11

1. KYSY

  • Keskustele tupakoinnista
  • Tunnista nikotiiniriippuvuus
  • Kirjaa potilaskertomukseen

2. HOIDA

  • Kehota lopettamaan
  • Suosittele potilaalle tehokkainta hoitoa
  • Sovi lopettamispäivä
  • Kannusta ja auta hakemaan tukea (esim. hoitaja, apteekki tai stumppi.fi)

 

Suosittele potilaalle tehokkainta hoitoa, joka on usein lääkehoito + tuki. 1,3,11

Tupakasta vieroitusta koskevan Käypä hoito –suosituksen mukaan jokaisen tupakoivan vieroituksessa tulee pyrkiä käyttämään tehokkainta hänelle sopivaa hoitoa.1 Toisaalta jokainen vieroitustoimi edistää tupakoinnista irrottautumista.1 Varenikliini on monoterapiana tehokkaampi kuin bupropioni ja nikotiinikorvaushoito.4 Potilaan tukemista on jo lääkärin antama lopettamiskehotus ja hoito-ohjeiden yhteydessä antama kannustus.1,3 Mikäli hoitoon yhdistetään esimerkiksi 2-3 hoitajan tai apteekkilaisen tukikertaa (esim. puhelinsoitto), tulokset paranevat.3,5 Myös muut tukimahdollisuudet kannattaa hyödyntää.

Joskus voi riittää, että vain kysyt potilaalta tupakoiko hän ja tarjoat apuasi, jos hän haluaa lopettaa. Lääkärin kehotus pohtia tupakoinnin lopettamista voi olla ensimmäisen askel vieroituksessa.

Tupakoinnin lopettamisella on merkittäviä terveysvaikutuksia. Puolet tupakoijista kuolee tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin.6,7  Kahta tupakoinnin lopettavaa potilasta kohden voidaan välttää yksi ennenaikainen kuolema.7

Tupakasta vieroituslääkkeiden käyttö on myös yksi kustannusvaikuttavimpia toimenpiteitä terveydenhuollossa.3,8-10

 

CHAMPIX (varenikliini) 0,5 mg kalvopäällysteinen tabletti

Tiedot lääkkeen määräämistä varten

Vaikuttava aine: Varenikliini.

Käyttöaiheet: CHAMPIX on tarkoitettu tupakoinnin lopettamiseen aikuisille.

Annostus ja antotapa: Tupakasta vieroitushoito onnistuu parhaiten silloin, kun potilas on motivoitunut lopettamaan tupakoinnin ja hän saa
neuvontaa ja tukea. Suositusannostus on 1 mg varenikliinia kahdesti vuorokaudessa. Suositusannostukseen päästään titraamalla annosta yhden viikon aikana seuraavasti: päivät 1-3 annos on 0,5 mg kerran vuorokaudessa, päivät 4-7 annos on 0,5 mg
kahdesti vuorokaudessa ja päivä 8- hoidon loppuun asti 1 mg kahdesti vuorokaudessa. Potilaan tulee päättää päivä, jolloin hän lopettaa tupakoinnin. Käyttö aloitetaan 1-2 viikkoa ennen tätä päivämäärää. Jos haittavaikutukset ovat potilaalle hankalia,
annos voidaan tilapäisesti tai pysyvästi pienentää 0,5 mg kahdesti vuorokaudessa. Tabletit niellään kokonaisina veden kera ja ne voi ottaa ruoan kanssa tai ilman ruokaa. Hoito kestää 12 viikkoa. Niille, jotka lopettavat tupakoinnin onnistuneesti
viikon 12 loppuun mennessä, voidaan suositella vielä 12 viikon jatkohoitoa annostuksella 1 mg kahdesti vuorokaudessa. Jos potilas ei pysty tai halua lopettaa tupakointia kerralla, voidaan harkita tupakoinnin lopettamista asteittain CHAMPIXin avulla
12 ensimmäisen hoitoviikon aikana; sitten potilaan tulisi jatkaa CHAMPIXin käyttöä vielä toiset 12 viikkoa. Potilaat, jotka eivät onnistuneet lopettamaan tupakointia aiemman CHAMPIX-hoidon aikana tai jotka aloittivat tupakoinnin hoidon jälkeen
uudelleen, voivat hyötyä uusintahoidosta. Jos munuaistoiminta on kohtalaisesti heikentynyt ja ilmenee hankalia haittavaikutuksia, annoksen voi pienentää 1 mg:aan kerran vuorokaudessa. Jos munuaistoiminta on heikentynyt vaikeasti, suositellaan,
että kolmen ensimmäisen päivän ajan annostus on 0,5 mg kerran vuorokaudessa, ja sitten 1 mg kerran vuorokaudessa. Annosta ei tarvitse muuttaa, jos potilaan maksan toiminta on heikentynyt.

Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai jollekin apuaineista.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Tupakoinnin lopettaminen voi muuttaa joidenkin lääkevalmisteiden farmakokinetiikkaa tai farmakodynamiikkaa
ja suurentaa CYP1A2-substraattien tasoja plasmassa. Tupakoinnin lopettamista hoidon avulla tai ilman hoitoa yrittävillä potilailla voi ilmetä kiireellistä hoitoa vaativia neuropsykiatrisia oireita. Varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla on ollut psyykkinen sairaus. Jos vakavia neuropsykiatrisia oireita  ilmenee hoidon aikana, potilaiden on lopetettava hoito välittömästi ja otettava yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen. CHAMPIXia käyttäviä potilaita on neuvottava ilmoittamaan lääkärille uusista tai pahenevista sydänverisuonisairauksiin liittyvistä oireista, ja hakeutumaan kiireellisesti hoitoon, jos heille ilmaantuu sydäninfarktin tai aivohalvauksen oireita. Valmistetta on käytettävä varoen potilaille, jotka ovat aikaisemmin saaneet kouristuskohtauksia tai joilla on alentunut kynnys kouristuskohtauksille. Varenikliinilla hoidetuilta potilailta on ilmoitettu yliherkkyysreaktioita (mukaan lukien angioedeemaa) ja harvinaisia mutta vaikeita ihoreaktioita (kuten Stevens-Johnsonin oireyhtymää ja erythema multiformea). Nämä oireet voivat olla henkeä uhkaavia. Jos potilaalle ilmaantuu näitä oireita, hoito on lopetettava ja otettava välittömästi yhteys lääkäriin.

Raskaus ja imetys: Valmisteen käyttöä ei suositella raskausaikana. Eläinkokeet viittaavat siihen, että CHAMPIX erittyy rintamaitoon. On
päätettävä, jatketaanko/lopetetaanko rintaruokinta vai CHAMPIX-hoito ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja CHAMPIX-hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: CHAMPIXilla voi olla vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Se voi aiheuttaa huimausta, uneliaisuutta ja lyhytaikaista tajuttomuutta. Potilaan ei tule ajaa autoa, käyttää monimutkaisia koneita tai tehdä muita mahdollisesti vaarallisia toimia, ennen kuin tiedetään, vaikuttaako lääkevalmiste kykyyn tehdä näitä toimia. Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset: Ei ole tiedossa kliinisesti merkittäviä lääkeyhteisvaikutuksia, saattaa lisätä alkoholin vaikutuksia.

Haittavaikutukset:  Hyvin yleiset: pahoinvointi, päänsärky, unettomuus, poikkeavat unet, nenänielun tulehdus. Pahoinvointi ilmeni useimmiten hoidon alussa, oli lievää tai kohtalaista ja johti vain harvoin hoidon keskeyttämiseen. Yleiset: gastroesofageaalinen refluksitauti, oksentelu, ummetus, ripuli, vatsan pingotus, vatsakipu, hammassärky, ruoansulatushäiriöt, ilmavaivat, suun kuivuminen, rintakipu, väsymys, uneliaisuus, heitehuimaus, makuhäiriö, painonnousu, ruokahalun heikkeneminen tai lisääntyminen, keuhkoputken tulehdus, sinuiitti, hengenahdistus, yskä, ihottuma, kutina, nivelkipu, lihaskipu, selkäkipu, poikkeavat maksan toimintakoetulokset. Katso lisätietoa valmisteyhteenvedosta.

Reseptilääke.

Pakkaukset ja hinnat (OVH sis. ALV) 1.6.2014 alkaen: Annoskorttipakkaukset: Aloituspakkaus 0,5 mg x 11 tabl. + 1 mg x 42 tabl. 99,37 € Ylläpitopakkaus: 1 mg x 112 tabl. 190,40€. Hinnat eivät sisällä apteekin toimitusmaksua.

Korvattavuus: Rajoitetusti peruskorvattava reseptimerkinnällä.  

Lisätietoja: Valmisteyhteenveto ja Pfizer Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki, puh. (09) 430 040, www.pfizer.fi.

Teksti perustuu  11/2020 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.­

1. Tupakka-ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito. Käypä hoito-suositus.2018. www.kaypahoito.fi
2. West R. Stop smoking services: increased chances of quitting. NCSCT Briefing #8. London; National Centre for Smoking Cessation and Training, 2012.
3. Fiore B ym. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. US Department of Health and Human Services, 2008.
4. Anthenelli RM, Benowitz NL, West R, et al. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet 2016 Jun 18;387(10037): 2507-20. doi: 10.1016/S0140-6736(16)30272-0. Epub 2016 Apr 22.
5. AHRQ. Behavioral Counseling and Pharmacotherapy Interventions for Tobacco Cessation in Adults, Including Pregnant Women: A Review of Reviews for the U.S. Preventive Services Task Force. AHRQ Publication No. 14-05200-EF-1, 2015.
6. Saarelma O. Tupakoinnin lopettaminen (tupakasta vieroitus). Lääkärikirja Duodecim, 13.12.2015
7. Hughes JR. New treatments for smoking cessation. CA Cancer J Clin 2000;50:143-51.
8. Tonnesen P. Smoking cessation: How compelling is the evidence? A review. Health Policy 2009;91 Suppl. 1;S15–S25.
9. Puhakka M  ym. Mitä kustannusvaikutusanalyysit kertovat tupakasta vieroituksen terveysvaikutuksista? Suom Lääkäril 2015;70(18):55-61.
10. Tupakasta vieroituksen organisointi ja käytännöt. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:15.
11. McIvor A et al. Best practices for smoking cessation interventions in primary care. Can Respir J 2009;16(4):129-34.