Annostelu ei-läppäperäisessä eteisvärinässä


Yksinkertainen annostelu ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastaville potilaille1:

Annostelu.


Suositeltu ELIQUIS® -annos on 5 mg suun kautta kahdesti vuorokaudessa aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyyn aikuispotilaille, joilla on ei-läppäperäistä eteisvärinää sekä vähintään yksi riskitekijä*

ARISTOTLE-tutkimuksessa 95,3 % ELIQUIS® -potilaista sai 5 mg kahdesti vuorokaudessa.2

Maksan toiminta on tutkittava ennen hoidon aloittamista.1

*kuten aiempi aivohalvaus tai ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA); ikä ≥ 75 vuotta; kohonnut verenpaine; diabetes mellitus; oireinen sydämen vajaatoiminta (NYHA-luokka ≥ II).

Selkeä annostusohje erityisryhmille1:

annostelu erityisryhmille

Suositeltava ELIQUIS®-annos on 2,5 mg suun kautta kahdesti vuorokaudessa potilaille, joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä ja vähintään kaksi seuraavista ominaisuuksista: ikä ≥ 80 vuotta, paino ≤ 60 kg tai seerumin kreatiniini ≥ 1,5 mg/dl (133 mikromoolia/l)

ARISTOTLE-tutkimuksessa 4,7 % ELIQUIS®-potilaista sai 2,5 mg kahdesti vuorokaudessa2

ARISTOTLE-alaryhmän analyysit osoittivat yhdenmukaiset turvallisuutta ja tehoa mittaavat vasteet molemmilla ELIQUIS® -annoksilla2

ELIQUIS® -valmistetta ei suositella potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma on < 15 ml/min eikä dialyysipotilaille1

Noin 27 % ELIQUIS®-valmisteesta erittyy munuaisten kautta

Jos annos jää väliin, potilaan on otettava ELIQUIS® välittömästi ja jatkettava sen jälkeen normaalin annostusohjeen mukaisesti.1

Tarkemmat tiedot annostusohjeista on annettu valmisteyhteenvedossa.

 Annostelu munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla, joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä

ELIQUIS®-annosta ei tarvitse muuttaa suurimmalla osalla munuaisten vajaatoimintaa sairastavista potilaista, joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä1

Munuaisten vajaatoiminta

Annostelu maksan vajaatoimintapotilailla kaikissa käyttöaiheissa1

Maksan toiminta on tutkittava ennen ELIQUIS®-hoidon aloittamista.1

Maksan vajaatoiminta

ELIQUIS-hoito voidaan aloittaa tai sitä voidaan jatkaa potilailla, joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä ja joille saatetaan tehdä rytminsiirto.1

rytminsiirto

Ennen rytminsiirtoa tulisi varmistaa, etta potilas on ottanut tarvittavat ELIQUIS-annokset määräyksen mukaisesti. Jos potilasta ei ole aiemmin hoidettu antikoagulantilla, vasemman eteisen trombin poissulkemista kuvantamisohjatun menetelmän avulla (esim. transesofageaalinen kaikukardiografia (TEE) tai tietokonetomografiatutkimus (TT)) on harkittava ennen rytminsiirtoa vakiintuneiden lääketieteellisten hoitosuositusten mukaan.

Hoidon aloittamisesta ja sen kestosta päätettäessä on otettava huomioon rytminsiirtopotilaiden antikoagulanttihoitoa koskevat vakiintuneet hoitosuositukset.1

Eteisvärinän käypähoidossa rytminsiirron hoitolinjaukset jaetaan eteisvärinän keston mukaan akuuttiin < 48h ja pitkittyneeseen >48h tai kestoltaan tuntemattomaan eteisvärinään, ellei eteisvärinä ole romahduttanut potilaan hemodynamiikkaa ja rytmi on siirrettävä heti. Rytminsiirto voidaan tehdä ilman terapeuttisella tasolla olevaa antikoagulaatiohoitoa myös yli 48 h tuntia kestäneessa eteisvärinässä, jos ruokatorven kautta tehdyssa sydämen kaiku-tutkimuksessa (TEE) ei havaita sydämensisäistä trombia.2

Viitteet: 1. Eliquis-valmisteyhteenveto 2. Eteisvärinä Käypä hoito –suositus 9.6.2017, Duodecim

Eliquis-hoitoa ei ole tarpeen keskeyttää potilailla, joille tehdään katetriablaatio eteisvärinän hoitamiseksi.

Annostelu syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoidossa ja uusiutumisen ehkäisyssä
 

Vain ELIQUIS®-valmisteella on lyhyt, seitsemän päivän aloitusjakso ja pieniannoksinen jatkohoito.1

Eliquis aloitus.

Annostelu.

*AMPILFY-tutkimuksessa 87% potilaista sai LMWH:ta, hepariinia tai fondaparinuksia ennen satunnaistamista. Potilaat suljettiin pois tutkimuksesta jos he olivat saaneet enemmän kuin kaksi annosta kerran vuorokaudessa annosteltavaa LMWH:ta, fondaparinuksia tai vitamiini-K-antagonistia tai yli kolme annosta kaksi kertaa vuorokaudessa annosteltavaa LMWH:ta tai saanut yli 36 tuntia jatkuvaa laskimonsisäistä hepariinia.2

 

ELIQUIS®-valmisteen suositeltu annos akuutin syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoidossa on 10 mg x 2 suun kautta ensimmäisten 7 päivän ajan ja sitten 5 mg x 2 suun kautta1*

ELIQUIS®-valmisteen suositeltu annos syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen ehkäisyssä on 2,5 mg x 2 suun kautta1†

† Syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen ehkäisyssä annostus 2,5 mg kahdesti vuorokaudessa aloitetaan, kun potilasta on ensin hoidettu 6 kuukautta joko ELIQUIS®-annoksella 5 mg x 2 tai jollakin muulla antikoagulantilla. ELIQUIS®-valmistetta on käytettävä varoen potilailla, jotka saavat samanaikaista systeemistä hoitoa voimakkailla sekä CYP3A4:n että P-gp:n indusoijilla.1

Annostelu tekonivelleikkauksissa


ELIQUIS®-valmisteen annostus laskimotromboembolioiden ehkäisyssä ortopedisessa kirurgiassa1

ELIQUIS® on suun kautta otettava antikoagulantti, jonka aloitusannos voidaan ottaa 12-14 tuntia leikkauksen jälkeen ja sen jälkeen kahdesti vuorokaudessa.
ELIQUIS® (apiksabaani 2,5 mg:n tabletit kahdesti vuorokaudessa*) -annostus valittiin ehkäisemään laskimotromboembolioita lisäämättä verenvuodon riskiä vs. kerran vuorokaudessa otettava annostus potilaille, joille on tehty lonkan tai polven tekonivelleikkaus.

ELIQUIS®-valmisteen suositeltu annos laskimotromboembolian ehkäisyssä elektiivisen lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen on 2,5 mg x 2 suun kautta 32–38 päivän ajan.1 Aloitusannos on otettava 12–24 tunnin kuluttua leikkauksesta1*

Annostelu.

* ELIQUIS®-valmistetta on käytettävä varoen potilailla, jotka saavat samanaikaista systeemistä hoitoa voimakkailla sekä CYP3A4:n etta P-gp:n indusoijilla.1

† Lääkkeen antoon tämän aikavälin sisällä vaikuttaa, lääkärin harkinnan mukaan, hyödyt, joita laskimotromboembolioiden varhaisemmalla antikoagulaatiolla mahdollisesti saadaan, sekä leikkauksen jälkeisen verenvuodon riskit.1

* ELIQUIS®-valmistetta on käytettävä varoen potilailla, jotka saavat samanaikaista systeemistä hoitoa voimakkailla sekä CYP3A4:n etta P-gp:n indusoijilla.1

† Lääkkeen antoon tämän aikavälin sisällä vaikuttaa, lääkärin harkinnan mukaan, hyödyt, joita laskimotromboembolioiden varhaisemmalla antikoagulaatiolla mahdollisesti saadaan, sekä leikkauksen jälkeisen verenvuodon riskit.1

ELIQUIS®-valmisteen suositeltu annos laskimotromboembolian ehkäisyssä elektiivisen polven tekonivelleikkauksen jälkeen on 2,5 mg x 2 suun kautta 10–14 päivän ajan.1 Aloitusannos on otettava 12–24 tunnin kuluttua leikkauksesta1*

Annostelu polven tekonivelleikkauksessa.

* ELIQUIS®-valmistetta on käytettävä varoen potilailla, jotka saavat samanaikaista systeemistä hoitoa voimakkailla sekä CYP3A4:n etta P-gp:n indusoijilla.1

† Lääkkeen antoon tämän aikavälin sisällä vaikuttaa, lääkärin harkinnan mukaan, hyödyt, joita laskimotromboembolioiden varhaisemmalla antikoagulaatiolla mahdollisesti saadaan, sekä leikkauksen jälkeisen verenvuodon riskit.1

* ELIQUIS®-valmistetta on käytettävä varoen potilailla, jotka saavat samanaikaista systeemistä hoitoa voimakkailla sekä CYP3A4:n etta P-gp:n indusoijilla.1

† Lääkkeen antoon tämän aikavälin sisällä vaikuttaa, lääkärin harkinnan mukaan, hyödyt, joita laskimotromboembolioiden varhaisemmalla antikoagulaatiolla mahdollisesti saadaan, sekä leikkauksen jälkeisen verenvuodon riskit.1

ELIQUIS® -annostuksella useita etuja

ELIQUIS®-valmiste aloitetaan 12-24 -tunnin kuluttua leikkauksesta, joka tarjoaa seuraavat edut:

 • antikoagulaatiohoidon aloitus leikkausta seuraavana aamuna
 • aikaa tarkkailla potilasta leikkauksen jälkeen ennen antikoagulanttihoidon aloittamista
 • aikaa verenvuodon tyrehdyttämiseen ennen antikoagulanttihoidon aloittamista4
 • hoidon aloitus, kun leikkauksen jälkeinen pahoinvointi ja oksentelu on epätodennäköisempää5

ELIQUIS®-annostuksen valintaan (2,5 mg kaksi kertaa vuorokaudessa) vaikuttivat faasin II APROPOS-tutkimuksessa saadut löydökset.3

Tutkimusta ei ollut suunniteltu selvittämään tehon ja verenvuodon eroja kerran vuorokaudessa ja kahdesti vuorokaudessa otettavan annostuksen välillä. Analyysi viittasi kuitenkin siihen, että ELIQUIS® 2,5 mg kahdesti vuorokaudessa tuotti paremman hyöty-/haittatasapainon verrattuna annostukseen 5 mg kerran vuorokaudessa.3

Farmakokineettinen mallinnus viittasi siihen, että suurimpien ja pienimpien arvojen suhde annostuksessa ELIQUIS® 2,5 mg kahdesti vuorokaudessa oli pienempi kuin annostuksessa ELIQUIS® 5 mg kerran vuorokaudessa.3

Yleistä annostelusta

 • Hyytymisarvojen rutiininomainen kliininen seuranta ei ole tarpeen 
 • Voidaan ottaa ruokailun yhteydessä tai ilman ruokaa 
 • Ei ruokavaliorajoituksia 
 • Otetaan suun kautta 
 • Sellaisille potilaille, jotka eivät pysty nielemään kokonaisia tabletteja, ELIQUIS®‑tabletit voidaan murskata ja sekoittaa veteen, 5 % dekstroosiin vedessä (D5W), omenamehuun tai omenasoseeseen, ja antaa välittömästi suun kautta.  
 • Vaihtoehtoisesti ELIQUIS®‑tabletit voidaan murskata ja sekoittaa 60 ml:aan vettä tai D5W:ta ja antaa välittömästi nenämahaletkun kautta. 
 • Hoitokatkoksia on vältettävä. Jos ELIQUIS®- antikoagulanttihoito on jostain syystä keskeytettävä tilapäisesti, hoito on aloitettava uudelleen mahdollisimman pian  
 • Jos annos unohtuu, potilaan pitää ottaa unohtunut annos välittömästi ja jatkaa sitten tablettien ottamista tavanomaiseen aikaan 
 • Voidaan jakaa dosettiin 
 • Sopii koneelliseen annosjakeluun (Fimea-päätös 4.11.2016) 

ELIQUIS® 2,5 mg ja 5 mg kalvopäällysteiset tabletit, apiksabaani

Käyttöaiheet: ELIQUIS on tarkoitettu aikuisille:

•    Aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy potilaille, joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä ja vähintään yksi riskitekijä, kuten aiempi aivohalvaus tai ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA); ikä ≥ 75 vuotta; kohonnut verenpaine; diabetes mellitus; oireinen sydämen vajaatoiminta (NYHA-luokka ≥ II).

•    Syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoito ja syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen ehkäisy (hemodynaamisesti epävakaat keuhkoemboliapotilaat, ks valmisteyhteenveto) ELIQUIS 2,5 mg -valmisteelle on hyväksytty myös käyttöaihe:

•    Laskimotromboembolioiden (VTE) ehkäisy potilaille, joille on tehty elektiivinen lonkan tai polven tekonivelleikkaus.

Annostus: Laskimotromboembolioiden (VTE) ehkäisy: elektiivinen lonkan tai polven tekonivelleikkaus 2,5 mg kahdesti vuorokaudessa. Aloitusannos pitää ottaa 12–24 tunnin kuluttua leikkauksesta. Lonkan tekonivelleikkaus: suositeltu hoitoaika on 32–38 vuorokautta. Polven tekonivelleikkaus: suositeltu hoitoaika on 10–14 vuorokautta. Aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy aikuispotilailla, joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä: 5 mg kahdesti vuorokaudessa. 2,5 mg kahdesti vuorokaudessa potilaille, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma 15-29 ml/min) tai eteisvärinäpotilaat, joilla on vähintään 2 seuraavista ominaisuuksista: seerumin kreatiniiniarvo ≥ 133 mikromol/l (1,5 mg/dl), ikä ≥ 80 vuotta tai paino ≤ 60 kg. Syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoito ja syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen ehkäisy: Akuutti hoito: 10 mg kahdesti vuorokaudessa ensimmäisten 7 vuorokauden ajan, sitten 5 mg kahdesti vuorokaudessa. Uusiutumisen ehkäisy: 2,5 mg kahdesti vuorokaudessa aloitetaan, kun potilasta on ensin hoidettu 6 kuukautta abiksabaaniannoksella 5 mg kahdesti vuorokaudessa tai jollain muulla antikoagulantilla (ks. tarkemmin valmisteyhteenveto). Katetriablaatio (ei-läppäperäinen eteisvärinä): Potilaat voivat jatkaa apiksabaanin käyttöä katetriablaation aikana. Rytminsiirto potilailla, joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä ja joille saatetaan tehdä rytminsiirto: Apiksabaanihoitoa voidaan aloittaa tai sitä voidaan jatkaa (ks. tarkemmin valmisteyhteenveto). Potilaat, joilla on ei läppäperäinen eteisvärinä ja sepelvaltimotautikohtaus (ACS) ja/tai joille tehdään perkutaaninen sepelvaltimotoimenpide (PCI) On vain vähän kokemusta apiksabaanihoidosta annoksella, jota suositellaan potilaille, joilla on ei läppäperäinen eteisvärinä, käytettäessä apiksabaania yhdessä verihiutaleiden toimintaa estävien aineiden kanssa.

Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Kliinisesti merkittävä aktiivinen verenvuoto. Maksasairaus, johon liittyy hyytymishäiriö ja kliinisesti merkityksellinen verenvuotoriski. Leesio tai sairaus, jota pidetään vaikean verenvuodon merkittävänä riskitekijänä. Samanaikaisesti käytetty mikä tahansa muu antikoagulantti, paitsi erityistapauksissa kun antikoagulanttihoito vaihdetaan, kun fraktioimatonta hepariinia annetaan annoksena, jonka tarkoituksena on pitää keskuslaskimo- tai valtimokatetri avoimena tai fraktioimatonta hepariinia annetaan eteisvärinän hoitamiseksi tehtävän katetriablaation aikana. Varoitukset: Käytettävä varoen tilanteissa, joihin liittyy suurentunut verenvuotoriski. Abiksabaanin antifaktori Xa -aktiivisuuden vaikutuksen kumoamiseksi on saatavilla lääkeaine. Huolellisuutta on noudatettava, jos potilaita hoidetaan samanaikaisesti selektiivisillä serotoniinin takaisinoton estäjillä (SSRI) tai serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjillä (SRNI) tai ei-steroidaalisilla tulehduskipulääkkeillä (NSAID), mukaan lukien ASA. Käyttöä ei suositella potilaille, joilla on sydämen tekoläppä. Hoito on keskeytettävä 48 tuntia ennen sellaista leikkausta tai toimenpidettä, johon liittyvä verenvuotoriski on kohtalainen tai suuri. Valmistetta ei suositella fraktioimattoman hepariinin vaihtoehdoksi keuhkoemboliapotilaille, jotka ovat hemodynaamisesti epävakaita tai jotka voivat saada trombolyyttistä hoitoa tai tarvita keuhkoveritulpan poistoleikkauksen. Apiksabaania ei suositella potilaille, joilla on ollut verisuonitukos ja joilla on diagnosoitu fosfolipidivasta-aineoireyhtymä. Potilailla, joilla on aktiivisessa vaiheessa oleva syöpä, voi olla suuri riski sekä laskimotromboembolialle että verenvuodoille. Kun apiksabaania harkitaan syvän laskimotukoksen tai keuhkoembolian hoitoon syöpäpotilaille, hoidon hyödyt ja riskit on arvioitava tarkoin.

Munuaisten vajaatoiminta: Apiksabaania ei suositella potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma on < 15 ml/min, eikä dialyysipotilaille. Käytettävä varoen potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma 15–29 ml/min) käyttöaiheissa: laskimotromboembolioiden (VTE) ehkäisy elektiivisessä lonkan tai polven tekonivelleikkauksessa, syvän laskimotukoksen hoito, keuhkoembolian hoito tai syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen ehkäisy. Aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyssä potilailla, joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä ja joiden seerumin kreatiniiniarvo on ≥ 1,5 mg/dl (133 mikromol/l) ja ikä ≥ 80 vuotta tai paino ≤ 60 kg, suositellaan annoksen pienentämistä.

Maksan vajaatoiminta: Apiksabaanivalmisteen käyttöä ei suositella potilaille, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta. Varovaisuutta on noudatettava annettaessa valmistetta potilaille, joilla on lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta, tai joiden maksaentsyymiarvot ovat koholla. Potilailla, jotka saavat antitromboottista lääkitystä tromboembolisten komplikaatioiden ehkäisyyn, on pitkäaikaiseen tai pysyvään halvaukseen johtavan spinaali-/epiduraalihematooman riski, kun käytetään neuraksiaalista puudutusta (spinaali-/epiduraalipuudutus) tai spinaali-/epiduraalipunktiota. Ks. tarkemmin valmisteyhteenveto.

Yhteisvaikutukset: Apiksabaanivalmisteen käyttöä ei suositella potilaille, jotka saavat samanaikaisesti systeemistä hoitoa voimakkailla sekä CYP3A4:n että P gp:n estäjillä ja HIV-proteaasin estäjillä. Apiksabaania ei suositella syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoitoon potilaille, jotka saavat samanaikaista systeemistä hoitoa voimakkailla sekä CYP3A4:n että P gp:n indusoijilla. Potilaille ei saa antaa samanaikaisesti muita antikoagulantteja paitsi erityistapauksissa (ks. Vasta-aiheet). Varovaisuutta on noudatettava, jos potilaita hoidetaan samanaikaisesti selektiivisillä serotoniinin takaisinoton estäjillä (SSRI) tai serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjillä (SRNI) tai tulehduskipulääkkeillä, ASA:lla ja/tai P2Y12:n estäjillä. Muiden trombosyyttiaggregaation estäjien tai trombolyyttisten aineiden samanaikaista antoa ei suositella. Aktiivihiilen anto pienentää apiksabaanialtistusta.

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Apiksabaanin käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden aikana. Imetettävään lapseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea. Eläinkokeissa ei todettu vaikutuksia hedelmällisyyteen.

Haittavaikutukset: Laskimotromboembolioiden ehkäisy: Yleiset: anemia, verenvuoto, hematooma, pahoinvointi ja ruhjevamma. Aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy: Yleiset: anemia, silmän verenvuoto, muu verenvuoto, hematooma, hypotensio, nenäverenvuoto, pahoinvointi, maha-suoli-kanavan verenvuoto, peräsuolen verenvuoto, verenvuoto ikenistä, gammaglutamyylitransferaasiarvon suureneminen, verivirtsaisuus, ruhjevamma. Syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoito ja uusiutumisen ehkäisy: Yleiset: anemia, trombosytopenia, verenvuoto, hematooma, nenäverenvuoto, pahoinvointi, maha-suolikanavan verenvuoto, suun verenvuoto, peräsuolen verenvuoto, verenvuoto ikenistä, gammaglutamyylitransferaasiarvon suureneminen, alaniiniaminotransferaasiarvon suureneminen, ihottuma, verivirtsaisuus, epänormaali emätinverenvuoto, urogenitaalinen verenvuoto, ruhjevamma. Apiksabaanivalmisteen käyttöön saattaa liittyä suurentunut piilevän tai avoimen verenvuodon riski mistä tahansa kudoksesta, mikä saattaa johtaa verenvuodon aiheuttamaan anemiaan. Lisätiedot: ks. valmisteyhteenveto.

Pakkaukset ja hinnat: 2,5 mg 20 tabl. 28.18 €, 60 tabl. 81.46 €, 5 mg 28 tabl. 39.22 €, 60 tabl. 81.46 €.

Korvattavuus: Rajoitettu perus- ja erityiskorvattavuus. (Lisätietoa www.kela.fi)

Lisätiedot: Pharmaca Fennica. Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Teksti perustuu valmisteyhteenvetoon (22.8.2022).

Yhteystiedot: Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab, [email protected], puh: +358 9 2512 1244. www.bms.com/fi

Lue lisää

 1. Eliquis (apiksabaani) -valmisteyhteenveto