Annostelu

INLYTA-valmisteen suositeltu annos on 5 mg kahdesti vuorokaudessa

  • Päivittäiset INLYTA-annokset tulee ottaa suun kautta noin 12 tunnin välein, ruokailun yhteydessä tai ilman ruokaa.
  • Säännöllinen annostelu kahdesti vuorokaudessa on tärkeää johtuen INLYTA-valmisteen lyhyestä puoliintumisajasta.
  • INLYTA-tabletit on nieltävä kokonaisina veden kanssa.
  • Hoitoa tulee jatkaa niin kauan kuin kliininen hyöty on nähtävissä tai kunnes ilmenee haittavaikutuksia, joiden hallitseminen muulla samanaikaisella lääkityksellä tai annosta mukauttamalla ei ole mahdollista.
  • Annoksen pienentämistä tai nostamista suositellaan yksilöllisen turvallisuuden ja siedettävyyden perusteella. Annosta ei tarvitse muuttaa potilaan iän, etnisen taustan, sukupuolen tai painon perusteella.
  • Jos potilas oksentelee tai lääkeannos jää ottamatta, uutta annosta ei tästä huolimatta tule ottaa. Seuraava annos otetaan tavanomaisen aikataulun mukaisesti.

INLYTA-valmiste on saatavilla kahtena eri vahvuutena; 1 mg:n ja 5 mg:n tabletteina.

Inlyta tabletit

Erityispotilasryhmät

  • Iäkkäät potilaat (≥65-vuotiaat): Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen.
  • Munuaisten vajaatoiminta: Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen. Tietoja ei ole saatavilla INLYTA-hoidosta potilailla, joiden kreatiinipuhdistuma on < 15 ml/min.
  • Maksan vajaatoiminta: Kohtalaisessa maksan vajaatoiminnassa aloitusannos on pienennettävä annoksesta 5 mg kaksi kertaa vrk:ssa 2 mg:aan kaksi kertaa vrk:ssa. INLYTA-hoitoa ei ole tutkittu vaikeassa maksan vajaatoiminnassa eikä sitä tulisi käyttää vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastaville.

Annoksen muuttaminen - maksan vajaatoiminta

Child-Pugh-luokka A

Annosta ei ole tarpeen muuttaa, kun INLYTA-valmistetta annetaan lievää maksan vajaatoimintaa sairastavalle potilaalle.

Child-Pugh-luokka B

Annosta suositellaan pienentämään, kun INLYTA-valmistetta annetaan kohtalaista maksan vajaatoimintaa sairastavalle potilaalle (aloitusannos on pienennettävä annoksesta 5 mg kaksi kertaa vuorokaudessa annokseen 2 mg kaksi kertaa vuorokaudessa).

Child-Pugh-luokka C

INLYTA-valmistetta ei ole tutkittu vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla eikä sitä pitäisi käyttää tälle potilasryhmälle.

Pediatriset potilaat

INLYTA-valmisteteen turvallisuutta ja tehoa lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) hoidossa ei ole
varmistettu.

Annoksen pienentäminen

Kun annoksen pienentäminen on välttämätöntä annos voidaan laskea 3 mg:aan kahdesti vuorokaudessa ja edelleen 2 mg:aan kahdesti vuorokaudessa.

Inlyta annoksen pienentäminen

Annoksen nostaminen

Potilaille, jotka sietävät INLYTA-hoitoa yhtäjaksoisesti kaksi viikkoa annoksella 5 mg kahdesti vuorokaudessa ilman astetta 2 vaikeampia haittavaikutuksia (CTCAE), INLYTA-annos voidaan suurentaa 7 mg:aan kaksi kertaa vuorokaudessa edellyttäen, että potilaan verenpaine ei ole > 150/90 mmHg eikä potilas saa verenpainelääkitystä.

Jos potilas sietää annoksen 7 mg kaksi kertaa vuorokaudessa, hänen annoksensa voidaan näiden samojen kriteerien mukaisesti suurentaa enintään annokseen 10 mg kaksi kertaa vuorokaudessa.

Inlyta annoksen nostaminen

*Annosmuutosta edellyttävät lääkkeiden yhteisvaikutukset

INLYTA-valmisteen vaikuttava aine aksitinibi metaboloituu pääasiassa maksassa CYP3A4/5 -isoentsyymin välityksellä ja vähemmässä määrin isoentsyymien CYP1A2 ja CYP2C19 sekä UGT1A1:n välityksellä.

INLYTA-valmisteen käyttö samanaikaisesti voimakkaan CYP3A4/5-estäjän kanssa saattaa nostaa aksitinibin plasmapitoisuutta. Myös greippi saattaa nostaa valmisteen plasmapitoisuutta.

Samanaikaiseen käyttöön suositellaan valittaviksi ainoastaan lääkevalmisteita, jotka eivät estä CYP3A4/5-entsyymiä tai estävät sitä mahdollisimman vähän.

Jos voimakkaan CYP3A4/5-estäjän yhtäaikainen annostelu on välttämätöntä, INLYTA-annosta tulee pienentää noin puoleen (annos tulee laskea 5 mg:sta kahdesti vrk:ssa 2 mg:aan kahdesti vrk:ssa).

Jos voimakkaan CYP3A4/5-estäjän yhteisannostelu keskeytetään, on harkittava INLYTA-annoksen nostamista takaisin tasolle, jolla se oli ennen voimakkaan CYP3A4/5-estäjänkäytön aloittamista.

INLYTA-valmisteen käyttö samanaikaisesti voimakkaan CYP3A4/5-induktorin kanssa saattaa laskea aksitinibin plasmapitoisuutta.

Samanaikaiseen käyttöön suositellaan valittaviksi ainoastaan lääkevalmisteita, jotka
eivät indusoi CYP3A4/5-entsyymiä tai indusoivat sitä mahdollisimman vähän.

Jos voimakkaan CYP3A4/5-induktorin yhtäaikainen annostelu on välttämätöntä,
suositellaan INLYTA-annoksen vaiheittaista nostamista. Tällöin potilasta tulee
tarkkailla haittavaikutusten varalta.

Jos voimakkaan induktorin samanaikainen käyttö keskeytetään, INLYTA-annos tulee välittömästi laskea takaisin tasolle, jolla se oli ennen voimakkaan CYP3A4/5-induktorin käytön aloittamista.

Katso asiantuntijan videot Inlyta annoksen räätälöimisestä

Lyhyissä asiantuntijapuheenvuoroissa professori Robert Jones Beatson West of Scotland Cancer Centre-sairaalasta käy läpi tärkeimmät asiat INLYTAn annostelun taustalla, sekä perusteet yksilölliseen annoksen räätälöintiin käytännössä.

Katso videot tästä

Tiedot lääkkeen määräämistä varten

INLYTA (aksitinibi) 1 mg tai 5 mg kalvopäällysteiset tabletit.

Käyttöaiheet: INLYTA on tarkoitettu edennyttä munuaissolukarsinoomaa sairastavien aikuispotilaiden hoitoon aiemman sunitinibi- tai sytokiinihoidon epäonnistuttua.

Annostus: Hoidon aloittavan ja hoitoa seuraavan lääkärin tulee olla perehtynyt syöpälääkkeiden käyttöön.  INLYTAn suositeltu annos on 5 mg suun kautta kaksi kertaa vuorokaudessa. Annosta suositellaan suurentamaan tai pienentämään potilaan yksilöllisen turvallisuuden ja sietokyvyn mukaisesti.

Vasta-aiheet: Yliherkkyys aksitinibille tai apuaineille.  

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: INLYTAlla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa on raportoitu verenvuoto- sekä sydämen vajaatoimintatapahtumia. Sydämen vajaatoiminnan oireita on seurattava hoidon ajan, ja annosta tarvittaessa esim. pienennettävä. Potilasta on seurattava hypertension ilmaantumisen havaitsemiseksi ja hypertensio on tarvittaessa hoidettava tavanomaisilla verenpainelääkkeillä. Kilpirauhasen toiminta on määritettävä ennen INLYTA-hoidon aloittamista ja sitä on seurattava säännöllisesti hoidon keston ajan sekä tarvittaessa hoidettava asianmukaisesti.

INLYTAlla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa raportoitiin valtimoiden sekä laskimoiden tromboembolisia ja tromboottisia tapahtumia, verenvuototapahtumia sekä aneurysmien repeämiä. INLYTA-hoidossa on oltava varovainen, jos potilaalla on tällaisten tapahtumien riski tai jos hänellä on aiemmin esiintynyt tällaisia tapahtumia. Jos verenvuoto vaatii lääketieteellisiä toimenpiteitä, on hoito keskeytettävä tilapäisesti. Ruoansulatuselimistön perforaatioiden ja fistelien oireita on seurattava säännöllisesti koko INLYTA hoidon ajan. Virtsan proteiinin määritystä ja seuraamista suositellaan hoidon aikana. INLYTA-hoito on lopetettava jos potilaalle kehittyy nefroottinen oireyhtymä. INLYTAa saaneilla potilailla on havaittu maksatoksisuutta. Maksan toiminta on määritettävä ennen INLYTA-hoidon aloittamista ja sitä on seurattava säännöllisesti koko hoidon keston ajan. INLYTAa ei pidä käyttää vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.

Yhteisvaikutukset: INLYTAn samanaikaista käyttöä potenttien CYP3A4/5:n estäjien (mm. ketokonatsoli, ritonaviiri, itrakonatsoli, klaritromysiini, erytromysiini, greippimehu)  sekä samanaikaista käyttöä potenttien CYP3A4/5:n induktoreiden (mm. deksametasoni, rifampisiini, karbamatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini, mäkikuisma) kanssa on vältettävä.

Raskaus ja imetys: Eläintutkimuksissa on osoitettu lisääntymistoksisuutta, myös sikiön epämuodostumia. INLYTAa ei saa käyttää raskausaikana ellei raskaana olevan potilaan kliininen tilanne edellytä. Hedelmällisessä iässä olevien naisten on käytettävä tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja yhden viikon ajan hoidon jälkeen. INLYTA-hoidon aikana ei saa imettää.

Haittavaikutukset: Yleisimmät (≥ 20 %) aksitinibihoidon haittavaikutukset olivat ripuli, hypertensio, uupumus, heikentynyt ruokahalu, pahoinvointi, painonlasku, äänen käheys, käsi-jalkaoireyhtymä, verenvuoto, hypotyreoosi, oksentelu, proteinuria, yskä ja ummetus.

Reseptilääke.

Pakkaukset ja hinnat: (vmh + alv. 1.1.2018) 56 tablettia 1 mg, 864,13 €; 56 tablettia 5 mg 4159,40 €.

Korvattavuus: Rajoitetusti erityiskorvattava (168, YE 100%).

Lisätietoja: Valmisteyhteenveto ja Pfizer Oy, Tietokuja 4, FI-00330 Helsinki, puh. 09 430 040, www.pfizer.fi. Perustuu 11.11.2019 hyväksyttyyn valmisteyhteenvetoon

1. Rini BI et al. Lancet 2011; 378: 1931-1939
2. De Wit D, et al. Drug Discov Today 2015;20(1):18–36
3. Rini BI, et al. J Clin Pharmacol 2013;53(5):491–504
4. INLYTA valmisteyhteenveto