Lääkkeiden vaikutus ympäristöön - riskin ja vasteen hienosäätöä

Mikrobilääkeresistenssi - Pfizerin painopistealue

Ympäristöön päätyneet lääkeaineet ovat suuri huolenaihe, sillä niillä saattaa olla haitallisia vaikutuksia sekä ekosysteemeihin että tietyissä olosuhteissa myös ihmisten terveyteen. Erityisesti antibioottien joutuminen ympäristöön aiheuttaa huolta, sillä ne voivat johtaa resistenttien geenien siirtymiseen ja mikrobilääkkeille resistenttien, ihmisille vaarallisten taudinaiheuttajien yleistymiseen. 

Eniten antibiootteja pääsee ympäristöön niitä käyttäneiden ihmisten virtsan mukana. Muita lähteitä ovat antibioottien epäasianmukainen käyttö tai liikakäyttö, tuotantoeläinten hoidossa käytetyt antibiootit, antibioottisovellukset kasvinviljelyssä sekä antibioottien tahattomat päästöt tuotantolaitoksista.

Pfizerin globaalista ympäristöstä, terveydestä ja turvallisuudesta vastaava johtaja Steve Brooks on sitoutunut vähentämään yhtiön osuutta tuotantolaitosten tahattomista antibioottipäästöistä.

“Ympäristöön joutuessaan antibiootit olla haitallisia ihmisten terveydelle. Vaikka tuotantolaitoksissa mahdollisesti tapahtuvat vuodot eivät ole merkittävin osa ongelmaa, emme biolääketieteen yrityksenä halua olla likaamassa ympäristöä tai vaarantamassa ihmisten terveyttä. Sehän on täysin vastoin tarkoitustamme”, Brooks sanoo.

“Monet antibiootit ovat geneerisiä valmisteita, joissa kohtuullinen hinta, kustannukset ja saatavuus otetaan tarkasti huomioon. Lisäksi monet antibiootit tuotetaan matalien kustannusten maissa, kuten Intiassa ja Kiinassa. Näillä valtioilla on yleisesti ottaen suuria haasteita tehokkaassa jätteiden käsittelyssä ja jätevedenkäsittelyssä”, Brooks selittää. 

Biolääketieteen yrityksenä emme halua olla mukana likaamassa ympäristöä tai vaarantamassa ihmisten terveyttä. Sehän on täysin vastoin tarkoitustamme. 

Tutkijat ovat havainneet yhteyden intialaisten tuotantolaitosten lähistöllä havaittujen antibioottien sekä samalla alueella esiintyvien resistenttien bakteerien välillä. Siksi on herännyt pelko siitä, että näiden tuotantolaitosten lähellä syntyy runsaasti resistenttejä bakteereja, jotka pahimmassa tapauksessa voisivat aiheuttaa resistenssin laajenemisen kaikkialle maailmaan.1,2

“Koska tuotantolaitosten lähistöllä antibiootteja saattaa löytyä myös ympäristöstä, meidän on arvioitava vaikuttavien aineiden vapautumista koko toimitusketjun kaikissa antibiootteja tuottavissa laitoksissa. Tarpeen vaatiessa onmyös ryhdyttävä toimenpiteisiin päästöjen minimoimiseksi”, Brooks selittää. 

“Pfizer on laatinut ohjelman tuotantolaitostensa ja toimittajiensa tuotantolaitosten ympäristövaikutusten arvioimiseksi eri puolilla maailmaa. Arvioidessamme toimittajia tarkastamme tuotantotilat ja tarpeen vaatiessa myös tuotantolaitosten ympäristön saadaksemme tietoa paikallisista olosuhteista. Tiedämme, että jotkin sidosryhmistä ovat kertoneet huonoista ympäristöolosuhteista kemian tuotantolaitosten läheisyydessä esimerkiksi Intiassa. Haluamme varmistaa, että teemme kunnolliset arviot ja tarvittaessa puutumme toimittajiemme toimintaan”, Books jatkaa. 

“Tuotantolaitosten osalta meidän on tärkeää tietää, kuinka paljon vaikuttavaa antibioottia pääsee jäteveteen ja jätevedenkäsittelystä purkuvesistöihin. Seuraamme massatasetta ja jokaista prosessia ymmärtääksemme, mihin materiaali päätyy. Vaadimme antibioottien toimittajilta samaa. Tällaisista laskelmista saattaa esimerkiksi paljastua, että laitteen ensimmäinen pesuvesi päätyy viemärin kautta biologiseen jätevedenkäsittelyyn, tai että orgaanisen ja epäorgaanisen faasin erottelussa saatu vesifaasi päätyy vastaavasti jätevedenkäsittelyyn."

Koska pesuvesissä ja vesifaaseissa saattaa olla jäämiä antibiooteista, asianmukaisempi tapa voi olla kerätä nämä jätevedet talteen ja polttaa ne tuhkaksi sen sijaan, että ne virtaisivat biologiseen jätevedenkäsittelyyn.  

Pfizer on laatinut ohjelman tuotantolaitostensa ja toimittajiensa tuotantolaitosten ympäristövaikutusten arvioimiseksi eri puolilla maailmaa. 

Nämä esimerkit suhteellisen kustannustehokkaista ja matalan teknologian ratkaisuista voivat usein vähentää merkittävästi sitä antibioottien kokonaismäärää, joka päätyy biologisiin jätevedenkäsittelylaitoksiin. Sellaisissa tapauksissa, joissa tällaiset yksinkertaiset ratkaisut eivät riitä alentamaan antibioottien loppupitoisuutta tavoitearvojen alapuolelle, voi olla tarpeen lisätä uusia toimenpiteitä tuotantoprosessiin.

Joskus voi olla tarpeen mitata antibioottipitoisuuksia tuotannon jätevesistä tai purkuvesistöstä otetuista edustavista näytteistä. Jos näytteenotto tehdään tieteellisesti pätevällä tavalla, tulokset voivat auttaa tuotantolaitoksia saamaan tietoa siitä, ovatko heidän antibioottipäästönsä hallinnassa tai tarvitaanko tavoitearvojen saavuttamiseksi lisätoimenpiteitä. 

Pfizer ja AMR Industry Alliance -yhteenliittymä

Steve Brooks johtaa paitsi Pfizerin työtä ympäristön kannalta kestävän toiminnan takaamiseksi, myös lääkevalmistajien yhteenliittymää, AMR Industry Alliancea.
 

Aiemmin tänä vuonna AMR Industry Alliance julkaisi puiteohjelman, joka edistää vastuullista antibioottien valmistusta. Syyskuussa 2018 yhtiöt ottivat jälleen askeleen eteenpäin, kun ne julkaisivat ensimmäisen teollisuuden laatiman listan tieteeseen perustuvista päästöjen tavoitearvoista antibioottituotannolle.
 

Lue seuraavaksi

Taistelu ympäristöön päätyvien lääkejäämien vähentämiseksiJohn Sumpter ja Alistair Boxall keskustelevat siitä, miten lääkeaineet päätyvät ympäristöön ja millaisilla toimilla lääkkeiden ympäristövaikutuksia voidaan vähentää. 

Vihreää kemiaa ja yksilöllistettyä hoitoa Ympäristöön joutuvat lääkeaineet ovat kasvava huolenaihe, mutta kuinka vähennämme ympäristöön päätyvien lääkkeiden määrää – ja voisiko vihreästä kemiasta ja yksilöllistetystä hoidosta olla tulevaisuudessa apua? 

Pfizerin Green Journey -ohjelmaPfizer’s Green Journey kokoaa kaikki toimenpiteet, joilla Pfizer pyrkii edistämään ympäristön kannalta kestävää toimintaa, kuten yhtiön hiilijalanjäljen pienentämisen, vastuullisen jätevedenkäsittelyn, vihreän kemian soveltamisen ja jätteiden minimoinnin.

1. Rutgersson C et al. Fluoroquinolones and qnr genes in sediment, water, soil, and human fecal flora in an environment polluted by manufacturing discharges. Environ Sci Technol. 2014;48(14):7825–32. 
2. Kristiansson E et al. Pyrosequencing of antibiotic-contaminated river sediments reveals high levels of resistance and gene transfer elements. PLoS One. 2011;6(2):e17038.