Potilaan voimaannuttaminen

Lääkärin uusi rooli: auktoriteetista potilaan oppaaksi

Lääkärin ja potilaan välisestä suhteesta puhuttaessa potilaan voimaannuttaminen on käsitteenä yleistymässä. Potilaan voimaantuminen on muuttanut lääkärin roolia auktoriteetista potilaan oppaaksi. Mitä potilaan voimaannuttaminen oikeastaan on, ketä voimaantuneella potilaalla tarkoitetaan ja kuinka potilaan voimaantuminen vaikuttaa kliiniseen työhön? 

Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee potilaan voimaantumisen näin1:
 
“Prosessi, jossa potilaat ymmärtävät oman roolinsa ja terveydenhuollon ammattilainen opettaa heitä suorittamaan jonkin tehtävän ympäristössä, jossa tunnistetaan kulttuurien ja yhteisöjen erityispiirteet ja rohkaistaan potilaita osallistumaan.” 

Professori Angela Coulterin mukaan potilaan voimaantuminen rikkoo perinteisen lääketieteen holhoavan hierarkian. Tämä tarkoittaa, että lääkäreiden on muutettava tapaansa kohdata potilas. Coulter väittää, että hajaannus on holhoavan hierarkian luonnollinen kulku: 

“Niin karkealta kuin se ehkä kuulostaakin, holhoavalle hierarkialle tyypillinen vaikutusvallan ottaminen pois potilaalta nostaa vaatimukset kestämättömälle tasolle. Potilaat odottavat yhä enenevässä määrin terveydenhuollon pystyvän löytämään ratkaisun kaikkeen: jos vaan käytetään vähän enemmän rahaa tai hoidetaan hieman lisää, kaikki on ratkaistavissa. Mutta jos jatkamme tällä tavalla, terveydenhuollon järjestelmä ei sitä kestä.” 


Ketä voimaantuneella potilaalla tarkoitetaan?

Angela Coulter korostaa, että kuka tahansa potilas voi voimaantua, jos häntä tuetaan sen sijaan, että hänen vaikutusvaltaansa pyritään vähentämään.
“Jos lääkärit lakkaavat toimimasta olettamusten varassa ja sen sijaan rohkaisevat potilaita sanomaan, mikä heille on tärkeintä, kuka tahansa potilas voi voimaantua”, hän sanoo. 
 
 
Voimaannuttaminen tarkoittaa ihmisten auttamista löytämään todellisen potentiaalinsa 

Potilaan voimaannuttamisen käsite on merkityksellinen kaikessa potilaiden ja lääkäreiden välisessä vuorovaikutuksessa ja jokaisessa hoitopolun vaiheessa. Voimaantuneet potilaat osallistuvat aktiivisesti hoitoaan koskevien päätösten tekemiseen. He odottavat lääkärin vastaavan kysymyksiin ja kuuntelevan heidän toiveitaan ja tarpeitaan. Voimaantunut potilas voi pyytää neuvoa myös muilta hoitoon osallistuvilta henkilöiltä ja muilta potilailta. 

Angela Coulterin mukaan monet lääkärit eivät kuitenkaan vielä ole sopeutuneet uuteen tapaan kommunikoida: 

“Monet lääkärit puhuvat potilailleen yhä holhoavasti ja vähentävät näin heidän vaikutusvaltaansa. Tämän on kuitenkin loputtava, sillä on tärkeää, että lääkärit alkavat tukea potilaita tekemään terveyttä edistäviä valintoja. Itse asiassa voimaannuttaminen tarkoittaa ihmisten auttamista saavuttamaan todellisen potentiaalinsa”, hän huomauttaa. 
 

Potilaan voimaantumisprosessin neljä keskeistä komponenttia

1. Potilaan ja lääkärin on ymmärrettävä potilaan uusi rooli 
Potilaiden mahdollisuudet osallistua oman terveytensä hoitamiseen ovat kehittyneet viime vuosikymmenten aikana. Potilaan aiemmin passiivisesta roolista on nyt tullut aktiivisempi. On tärkeää, että sekä potilas että lääkäri ymmärtävät potilaan uuden roolin. 

2. Potilaiden on kerättävä riittävästi tietoa pystyäkseen keskustelemaan lääkärin kanssa 
Potilaiden on kerättävä tietoa ja ymmärrettävä, kuinka sitä käytetään.

3. Potilaiden on luotettava omaan kyvykkyyteensä, ja heidän on osattava tulkita terveyskirjallisuutta
Potilaiden on luotettava omiin kykyihinsä vaikuttaa terveyteensä (minäpystyvyys). Lisäksi heidän on ymmärrettävä terveyttä koskevaa tietoa, osattava käyttää sitä ja kyettävä tekemään hyviä päätöksiä omaa terveyttään ja hoitoaan koskien (terveyslukutaito).

4. Mahdollistava ympäristö 
Jotta potilas voi voimaantua, on ympäristön tehtävä siitä helppoa. Se tarkoittaa, että potilaalle on oltava tarjolla eri hoitovaihtoehtojaja niitä koskevaa ajantasaista tietoa. Lisäksi potilaiden on saatava riittävää tukea tiedon tulkintaan ja päätöksentekoon. On tärkeää korostaa, että mahdollistavan ympäristön edellytyksenä on lääkäri, joka osaa asettaa potilaan hoitoprosessin keskiöön sairauden sijasta1,2.
 

Jatka lukemista

Kuinka kommunikoida voimaantuneen potilaan kanssa?Kuinka lääkärin pitäisi kommunikoida potilaan kanssa täyttääkseen tämän asettamat vaatimukset?

Voimaannuta potilas osallistumaan yhteiseen päätöksentekoonKuinka lääkäri voi auttaa potilasta voimaantumaan niin, että tämä voi osallistua päätöksentekoon? 

Voimaannuta hoidon hallintaa hoitosuhteen jokaisessa vaiheessaLääkäri voi merkittävällä tavalla auttaa potilasta voimaantumaan hoitosuhteen jokaisessa vaiheessa niin, että tämä päätyy ottamaan vastuun omasta arjen hyvinvoinnistaan.

1.    World Health Organization. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. 2009

2.    Cox, P et al. Financing Sustainable Healthcare in Europe: New Approaches for New Outcomes. 2007 https://media.sitra.fi/2017/02/28141943/The_Cox_Report-2.pdf Last accessed 18 April 2018